Følgende er en afskrift af Niels Peter Petersens håndskrevne beretning (det med orange skrevne er mine bemærkninger):

Min Bestemoder paa min Faders Side hun hed Maren. Hun var født den 1. juli 1800 i Bagsværd i en Gaard som ligger skraasover for Kroen. Hun havde en Broder som havde Gaarden der hed Ole Pedersen, denne havde en Søn som hed Peder Olsen som fik Gaarden, 3 døttre Kirstine gift med en Gartner Eriksen, Hanne ugift, og endelig Marie som blev gift med Herman Bertelsen og fik Ejendom i Smaaland i Sverrig, hvor jeg en Gang besøgte Dem, det var 30 ca. Miil fra Malmø. Min Bestemoder Maren blev gift med Gdr. Peder Nielsen i Virum da hun var 17 aar. Hun havde 3 Børn. Peter Petersen som var min Fader, og Kirsten gift med Hans Folmer Hansen, Kappelevgaarde, 4. Oktober 1850. Anders som var ugift og var hjemme hos sin Broder.

Min Bestefader Peder Nielsen døde 27. Febr. 1845. Hans Folmer Hansen havde som ung Ledevand i det ene Knæ, saa han ikke kunde gaa. Der var søgt flere Læger uden det hjalp, de fik saa opspurgt at der boede en klog Kone nede i Virum, der kom han saa ned. Hun havde en Datter som skulde giftes, for at skaffe Plads blev han flyttet over hos min Bestemoder og der plejede Datteren Kirsten Hans Folmer Hansen. Ved den Lejlighed blev de forlovede, og den kloge Kone kurerede hende (må være ham) for Ledevand i Knæet.

Min Moder Bodil Barbarre, som var den ældste Datter af Gdr. Søren Svendsen i Kildebrønde var som ung Pige i Huset hos sine Besteforældre paa Kappelevgaarde, der blev hun saa kjendt med min Fader, de havde saa Bryllup 27. Sept. 1850 og Hans Folmer Hansen og Kirsten Petersen havde Bryllup 4. Okt. 1850. Disse havde ingen Børn selv. Jeg blev saa født 27. Febr. 1852 og min Broder Hans den 12. Maj 1853. 1854, den 1. Juli var mine Plejeforældre kjørede ned til Virum. Det var min Bestemoders Fødselsdag, jeg kom saa med Dem hjem til Kappelevgaarde og har været der siden som Deres Plejesøn. Der var to Gamle Folk i Huset, mine Oldeforældre, navnlig Konen holdt meget af at lege med mig, hun sad den meste Tid af Dagen i en Lænnestol, jeg kunde saa kjøre en anden Lænnestol hen foran saa legede vi at vi kjørte til Virum. Hun døde i Sommeren 1856, min Oldefader Hans Hansen døde i August Maaned 1862, da jeg var 10 Aar. Ham husker jeg godt, naar han spiste Sild om Morgenen skar han Silden i trekantede Stykker og spiste baade Indmad og Benene med. Jeg var ikke saa glad ved den Ret, men jeg maatte jo have den ned.

Hans Hansen laa i en Stue midt i Huset, hvor der var to gamle Senge med Omhæng. Jeg og min Bestemoder fra Virum laa saa i den ene Seng. Han havde mange Forberedelser naar han skulde i Seng. Han havde skrællede Æbler, som var skaaret i smaa stykker. Dem havde han i en Svineblære saa kunde han om Natten naar han vaagnede tage sig et Stykke Æble.

Desuden skulde han altid have sig et stort Glas gammel fransk Vin før han gik i Seng. I den Tid var der mange gamle Stabejser som gik omkring og tiggede (Søren Mælkegrød, Johannes Spartanius), de vilde jo gjerne have en stor Snaps af den gamle Hans Hansen. Han skjænkede Dem da gerne ½ Pægl, de skulde nok vide at drikke af ellers fik de Resten i Øjnene. 

Da jeg var 6 Aar begyndte jeg at gaa i Skole om Sommeren henne ved Roeskilde Kro hos en Madam ”Schilling” som var gift med en Murmester, hun var Ungdomsveninde af min Tante. Hun underviste en halv Snes Børn. Det var jo en lang Vej at gaa for saa lille en Purk men jeg gik kun hver anden Dag om Sommeren. I Kildebrønde var en gammel Skolelærer som hed Henriksen, der syntes mine Plejeforældre ikke jeg skulde gaa ned. Jeg kom saa til at gaa til Ishøje hos en Lærer ”Mengel”. Der gik jeg saa et helt Aar, 1859, han var noget af en Digter og skrev gode Vers, han havde udgivet en Skolesangbog, men han var streng, der vankede Klø til Børnene. Alle Deres Synder blev skrevet op og inden de skulde gaa hjem fik de Haandtæver af en Asketræs Linial inde i Hænderne, gjerne 2 eller 4. Der kunde sommetider være 15-20 Børn der skulde have Klø inden de gik hjem. Jeg havde faaet en Skrivebog som jeg skulde skrive i. Jeg bad da Lærer Mengel skrive et Vers i den. Han skrev da: ”Hvo som ikke kan Tabellen, han faar en paa Bællen. Vist det ikke bedre gaar, Niels Peter Petersen, Kappelevgaard.”

I 1860 blev der bygget ny Skole i Kildebrønde og der kom en ny Lærer Abrahamsen. Jeg kom saa til at gaa i Skole der, og kom strax til at sidde øverst i Lille Klasse, og da jeg var 9 Aar kom jeg op i Store Klasse, hvor jeg snart avancerede til at sidde øverst, da jeg var 13 Aar blev jeg taget ud af Skolen, og læste saa et Par Aar privat sammen med nogle unge Mennesker som skulde optages paa Seminariet.

I 1867 om Paasken blev jeg konfirmeret og i Vinteren 1868-69 var jeg Elev paa Tune Landboskole (Mikael Gjøes Folkehøjskole). Da var Digteren Christian Rikardt Forstander men han var syg den halve Del af Vinteren ellers havde vi en Lærer som hed Talbitzer som var Forstkandidat, dernæst en Candidat Sihausbo som senere blev Biskop i Aalborg, dernæst en gammel Lærer som hed Svejdorph. Vi var 30 Elever, mest Gaardmandssønner her fra Sjælland. Jeg havde ikke meget Udbytte af mit Højskoleophold den Vinter, thi jeg var jo nylig kommet ud af en god Skole. Fra Novb. 1869 til August 1870 var jeg Elev paa Lyngby Landboskole, hvor Kaptajn la Cour var Forstander og Lærer Vinter og en Dyrlæge Gram. Der var mere Gang i Undervisningen men vi maatte afskrive Kemi og Jordbundslære saa der blev ikke meget Tid til at læse. La Cour havde Agerdyrkningslære, Redskabslære, Landmaaling og Nivelering. Vi maatte om Sommeren opmaale og tegne Kort over et stort Stykke af Dyrehaven. Dyrlæge Gram holdt Foredrag over Kemi og Husdyrbrug. Lærer Vinter over Historie, dernæst var der en Økonom som havde Gymnastik med os.

Vi fik Kaffe om Morgenen, Middagsmad, The om Aftenen, Øl og Brød, Smør og Paalæg maatte vi selv have. Hver havde sit Madskab i Spisestuen ligesom Soldaterne. Lyngby Landboskole var en god Skole, men der skulde være noget mere Tid til Læsning. Afskrivningen tog for megen Tid. Om Sommeren til Enkedronningens Fødselsdag var vi Elever oppe og synge for hende paa Sorgenfri Slot. Hun var ogsaa ude og høre paa Undervisningen en Gang sammen med Pastor Peter Rørdam og smagte paa Middagsmaden.

I 1870 da jeg var 18½ Aar gammel var jeg paa Session i Roeskilde hvor jeg blev udskrevet til Trainkonstabel, og den 5. Maj 1871 Store Bededag blev jeg indkaldt til Tjeneste ved 3. Batteri, No. 218. Skoletiden varede i 3 Maaneder til 1ste August. Vores Lærer var en Beridder Spangenberg, det var en ubehagelig Kammerat (hvilket faktisk er utrolig morsomt, da Niels Peter Petersens datter, Anna, gifter sig med en nevø til samme Spangenbergs datter), men jeg klarede mig godt med Læsning og Ridning, men mindre godt med Selning i den første Tid, men det gik bedre til sidst saa jeg bestod Rekrutskolen som No. 2. Jeg var udset til Underkorporal, men fik Lov til at slippe hjem til 1ste Oktober, men allerede 1. December blev jeg indkaldt igjen paa Grund af en Soldat havde gjort falsk Ed. Da jeg igjen blev indkaldt fortrød jeg jo meget at jeg ikke var bleven inde og gaaet paa Underkorporalskolen, thi det vilde passet godt for mig. Jeg fik et Par Heste og passe, som var paa Arbejde hver Dag, saa det kneb med at holde Dem rene. Jeg fik Dem ofte kasseret, til sidst gik jeg over til Oversergenten og klagede min Nød. Jeg fik da Primeurleutnantens Hest og passe, det gik bedre og til sidst stod jeg mig helt godt med Primeurleutnanten.

Paa Vinterskolen gik det ogsaa helt godt, saa ved Ridningen var jeg No. 2 til Præstationen og siden var jeg Forrytter i Spændet.

I Sommeren 1872 var jeg tilligemed flere ude paa Sjælland med 23 Generalstabsofficerer. Vi besøgte Roeskilde, Ringsted, Sorø, Slagelse, Kallundborg, Nykjøbing, Frederiksværk, Hillerød og var gjerne en 3 a 4 Dage paa hvert Sted. Dette var en meget morsom Tur, vi bestilte næsten ikke andet en ryge Cigarer og spille Kegler, hvor vi kom frem. Den 29. Sept. blev vi permiteret og blev ikke senere indkaldt. Jeg havde lejet en Mand i stedet for mig det kostede mig 100 Rigsdaler, jeg skulde give 30 Rigsdaler om Maaneden, men jeg var kun hjemme i 2 Maaneder.

I løbet af Vinteren var jeg bleven forlovet med min nuværende Kone og om Sommeren fulgte jeg hende Hjem fra Barselsgilde med Chr. Sørensens ældste Søn ude i Møllemosen hvor Teglværket blev bygget blev lavet en Kalvefold og der blev gravet nogle brede Grøfter, hvor der var noget godt, fedt Blaaler. Dette gav Anledning til at jeg til 1ste Maj 1874 rejste ned til Nøjsomheds Teglværk ved Helsingør for at lære Teglværksdrift. Jeg opholdt mig der i 3 Maaneder til 1 August. Om Sommeren var den store Møllemosegrøft bleven niveleret. Den blev fordybet 3 Alen, saa blev der lagt 6 tommer Røer for at tage Vandet fra Mosen. Vi fik i September Maaned strøget 35.000 raasten til Ovnen, vi fik bygget en Tørelade og Ovnskuret og efter 1 Oktober fik vi muret Ovnen op i 2 Alens Højde.

I Vinteren 1875 den 26 Januar blev jeg gift. Vi var sammen med mine Plejeforældre i omtrent 2½ Aar til 1ste Maj 1877. I Foraaret 1875 fik jeg en Mester ned fra Helsingør som hed Nielsen, som lavede og brændte Sten for mig. Vi fik Ovnen muret op om Foraaret og fik lavet en Brænding Mursten. Men der var iblandet almindelig Grus i Murstenene, som var kalkholdig, saa de skiltes ad da de blev brændt. Mester Nielsen havde jeg i 3 Aar. Saa fik jeg Peder Larsen og Carl Andersen til skiftevis at stryge Sten og brænde Dem. Saa kjøbte jeg en Strygemaskine fra Allerup i Odense til Hestekraft. Med denne kunde vi lave 8000 Mursten om Dagen. 1885 fik jeg kjøbt en brugt Dampmaskine paa Hakkemose Teglværk og en gammel Dampkeddel hos Burmejster Vain. Jeg fik lavet en Slemme da det Stenfri Leer begyndte at gaa paa Grund. Vi lavede den Gang undertiden 1200000 Mursten om Aaret. Driften var jo noget dyr af Teglværket da der gik 3 Td Kul til et Tusind Sten til at brænde Dem med, Dampkraften kostede vel 1 Kr pr 1000. Jeg fik saa indrettet en Ziksag Ovn, hvor der kunde brændes 40000 om Ugen og der gik kun 1 Td Kul til 1000 Mursten. Senere fik jeg afløst Dampkraften med et Tuxham Sugegasværk og Gasmotor paa 28 Hestes Kraft, saa blev Kulforbruget fra 4 a 5 Td pr Dag til 6 Skp saa dette var jo en betydelig Besparelse. Alt i alt har Teglværket med Bygninger, Maskiner, Ovn m.m. nok kostet 50.000 Kr. de fleste af disse Penge er altsaa tjent.

1913 blev min Søn Hans Peter gift og jeg afstod Teglværket samt 20 Td Land for 7.800 Kr. samt en aarlig Aftægt af 300 Kr.

Paa Kappelevgaarde har jeg undermuret Kostalden, lagt nyt Loft, lagt Skiffertag paa det gamle Stuehus, bygget Hestestalden, nordre Længe, Stuehuset, Ishuset, Stalden, i Flasken, anskaffet Vogne, Seletøj, Maskiner, 3 doblet Kvægbesætningen, det hele har vel kostet 50.000 Kr.

 

Forskellige Optegnelser:

1886 Den 9de September flyttede vi fra Teglværket og op paa Kappelevgaarde, og mine Plejeforældre flyttede ud paa Teglværket. Det Hus hvor der er Brugsforening brændte om Natten.

1887 Den 12 Maj. Lauritz blev født.

1887 Den 26 Juni. Barselsgilde med Lauritz.

1887 Vi fik Indkvartering (Premierleutnant Katala, leutnant Gyth) den 3 Sept. Soldaterne rejste 14 Sept.

1887 Den 11 Oktober. Lærer Abrahamsen døde.

1887 Den 18 Oktober. Lærer Abrahamsen blev begravet.

1887 Den 20 December. Lars Knudsen og Hansine havde Bryllup.

1888 21 Januar. Rerslevgaarden brændte.

1888 10 Januar. Min Svoger Jens Andersen havde Bryllup.

1888 14 Februar. Mændene i Kildebrønde havde Fastelavnsgilde hos os.

1888 Maj den 18. Den store Udstilling i Kjøbenhavn blev aabnet.

1888 Juni den 20. Stavnsbaandets 100 Aars Fest.

1888 begyndte vi paa den store Ajlebeholder.

1888 2 Novb. Gdr. Jens Jakopsens, Sverød blev begravet.

1888 15 Novb. Christian den 9de 25 Aars Jubilæum.

1889 Januar 9. Nielsen, Thorslundegaard brækkede sit Been.

1889 Febr. 2. Jens Folmer Andersen, Kanehøjgaarde fik Dem en Søn.

1889 Febr. Gdr. Hans Madsen, Tune, blev begravet.

1889 Marts 30. Min Svoger Jens Andersen døde.

1889 April 6. Min Svoger Jens Andersen blev begravet.

1889 April den 18. Barselsgilde i Virum med (Ingeborg).

1889 Juni den 1. Gdr. Jens Jensens Stuehuse, Thorslunde brændte.

1889 21 Juni. Smed Niels Olsen kom til Skade med Haanden.

1889 12 Juli. Proprietær Olsen, Valby, blev begravet.

1889 20 Oktober. Kl. 12½ Middag fik vi en Søn (Jens Folmer),

1889 1 December. Barselsgilde med (Jens Folmer).

1889 17 December. Doktor Poulsen, Taastrup, blev begravet.

1890 Den 15 Januar. Anders Hansens Kone døde kl. 1.

1890 Den 22 Januar. Min Svigermoder blev begravet.

1890 Den 6 Febr. Fru Abrahamsen blev begravet.

1890 Den 6 Febr. Min Bestemoder i Kildebrønde blev begravet.

1890 Juli den 11. Var i Sverrig og paa Sæbyholm Sukkerfabrik.

1890 25 Juli. Bryllup med Nielsen, Kanehøjgaarden og Ninna i Kildebrønde.

1891 Marts 1. Gdr. Jens Mortensen, Valby, døde.

1891 April 22. Nielsen, Vilhelmshaab, fik Dem en Datter (Karen).

1891 April 30. Brugsuddeler Niels Hansen og Stine havde Bryllup.

1891 Maj 29. Dyrskue ved Thorslunde Mølle.

1891 Nov. 9. Sølvbryllup hos Lærer Christensen, Kildebrønde.

1891 Dec. 15. Barselsgilde med (Olga Margrete).

1892 Marts 6. Stort Politisk Møde Kildebrønde Kro, Hørup og Alberti 1500 Mennesker.

1892 April 2. Min Svigerfader Anders Hansen døde i Aagerup.

1892 April 8. Min Svigerfader Anders Hansen blev begravet i Thorslunde, der var 200 Mennesker med. Begravelsen kostede (790 Kr).

1892 den 20 April. Alberti blev valgt til Folketingsmand.

1892 April 24. Hans Peter blev konfirmeret.

1892 26. Maj. Christian den 9des Guldbryllup.

1892 4. August. Min Fader i Virum døde af et Hjerteslag.

1892 10. August. Min Fader blev begravet.

1892 Oktober 7. Folmer blev syg.

1892 Okt. 10. Kjørt Folmer paa Sygehuset.

1892 Novb. 1. Folmer kom hjem fra Sygehuset.

1893 Januar den 17. Hans Peter kom i Tømmerlære.

1893 21. Febr tog Lærer Christensen, Kildebrønde, Livet af sig.

1893 Febr. 18. Lærer Christensen blev begravet.

1893 April 27. Jeg i Næstved, Brangtved, hos Lærer Dyhre i Høsten.

1893 Maj 24. Hentet Lærer Dyhre i Høsten med 6 Vogne.

1893 Juni 10. Vi til Jubilæum med Herredsfuldmægtig Meyer i Boserup Skov.

1893 28. Juni. Folmer i Kragehave død.

1893 2. Juli. Vi paa Bregentved og Gisselfeldt.

1893 3. Juli. Folmer i Kragehave blev begravet.

1893 7. Juli. Anna kom paa Amtssygehuset.

1893 16. Juli. Anna kom hjem fra Sygehuset.

1893 16. August. Til begravelse med Gdr. Hans Sørensens Kone i Soderup.

1893 den 28. Oktober. Jeg blev valgt til Agrarrepræsentant for Kjøge Kredsen.

1893 23. og 24. November. Agrarmøde i Odense.

1893 den 9. December. Gdr. Jens Jørgensen, Gundsømagle, begravet.

1894 13. Febr. Begyndte vi at mure paa Ziksakovnen.

1894 Marts 29. Fru Kirketerp blev begravet.

1894 April 8. Emilie blev konfirmeret.

1894 April 21. Ovnen paa Teglværket blev færdig.

1894 Maj den 5de. Nybølle kjørte løbsk og kom slemt til skade.

1894 Maj 17. Nybølle kom hjem.

1894 29-30-31. Maj. Jeg til Agrarmøde i Aarhus.

1894 28-29-30. Juni. Jeg til Landmandsforsamling i Randers.

1894 5. Novb. Gdr. Christian Harrestrup blev begravet.

1894 1. Dec. Fru Olsen, Taastrup Valby, blev begravet.

1895 Jan 19. Ane Jens Nielsens blev begravet.

1895 Jan 24. Peder Smeds Kone døde.

1895 Jan 25. Bestemoder paa Teglværket døde 68 Aar.

1895 Jan 31. Peder Smeds Kone blev begravet.

1895 1. Febr. Bestemoder paa Teglværket blev begravet Kl. 12. 200 Mennesker til stede.

1895 Febr. 6. Hans Folmer Hansen paa Teglværket døde.

1895 13. Febr. Min Plejefader Hans Folmer Hansen blev begravet. 150 Mennesker til stede.

1895 20. Marts. Gdr. Lars Eriksen blev begravet.

1895 Maj 10. Paa Jægerspris paa Cykel.

1895 Juni 7. Til Bryllup i Lyndby med Pastor Rasmussen og Helga.

1895 10. Juni. Gdr. Chr. Sørensen, Kildebrønde, havde Sølvbryllup.

1895 Juni 14. Gdr. Søren Andersens Kone i Kildebrønde døde.

1895 Juli 20. Gdr. Lars Petersen, Taastrup Valby, døde.

1895 27. August. Hans Peter, Andreasen, Greve og jeg rejste til Møen, Laaland Falster paa Cykkel.

1895 Sept. 2. Gdr. Ole Pedersens Gaard i Greve brændte.

1895 Okt. 3. Indkvartering af Dragoner.

1895 Okt. 4. Indkvartering af Artelleri.

1896 Januar den 18. Hans Peter kom hjem fra Ishøj.

1896 Marts 27. Jeg blev valgt ind i Bestyrelsen for Kjøbenhavns Amts Landboforening.

1896 Emilie rejste til Askov Højskole.

1896 Vi var i Sverrig til Udstilling.

1896 Aug. 5. Gdr. Peder Andersens Kone døde, begravet 12. August.

1896 Aug. 14. Emilie kom hjem fra Askov og 14 Dages Rundrejse.

1896 Okt. 4. Anna blev konfirmeret. 30 Fremmede.

1896 Okt. 26. Gdr. Lars Eriksens Søn blev begravet.

1896 Nov. 1. Vi til Guldbryllup med David Simonsen, Hundie.

1897 Nov. 2. Hans Peter rejste til Vallekilde Højskole (må være 1896).

1897 Maj 17. Murene blev færdig med Hestestalden.

1897 Juni 26. Gdr. Ylle Petersens Kone, Kildebrønde, døde, begravet 2. Juli.

1897 Søndagen den 11. Juli. Stor Jernbaneulykke ved Gjentofte. 32 døde, over 100 Saarede.

1897 Novb. Peter Jørgensen rejste.

1897 Novb. 7. Aage Cramer blev konfirmeret.

1897 Novb. 14. Lauritz væltede og slog hovedet.

1897 Novb. 19. Peder Nielsens Søn, Christian, og Ole Pedersens Datter, Bodil, havde Bryllup.

1897 20. December. Landvæsenskommisionsmøde ved Teglværket.

1898 Febr. 25. Kaptajn la Cour blev begravet.

1898 Marts 24. 6 Skibe strandede i Kjøge Bugt. Snestorm.

1898 Maj 2. Emilie rejste til Svendborg.

1898 Maj 6. Pastor Kirketerp holdt sin Afskedsprædiken.

1898 Maj 10. Gdr. Ole Mortensen, Høje Taastrup, blev begravet.

1898 Maj 22. Pastor Pontoppidan blev indsat.

1898 Juli 30-31. Bismark døde om Natten.

1898 August 16. Godsejer Axel Nielsen, Catrinebjerg, døde.

1898 Sept. 29. Dronning Louise døde.

1899 Jan. 27. Clausen havde Bryllup.

1899 April 9. Emil i Glostrup blev konfirmeret.

1899 Maj 17. Gdr. Ole Petersen, Kildebrønde, blev begravet.

1899 Juli 7. Guldbryllup paa Stenagergaard. Lars Hansen.

1899 Aug. 27. Gartner Hans Pedersen havde Bryllup.

1899 Aug. 29. Peter Nielsens Datter, Elisabet, døde, begravet 2. Sept.

1899 Okt. 10. Emilie, Lars Knudsen og jeg rejste til Bornholm. Vi kom hjem 15. Oktober.

1899 Okt. 26. Jeg blev valgt til Formand for Ramsø Tune Herred Landboforening.

1899 Novb. 29. Etatsraad Valentiner døde, begravet 5/12.

1899 December 7. Clausens fik Dem en Søn (Poul).

1900 Januar 26. Vort Sølvbryllup.

1900 Januar den 28. Barselsgilde med Poul Clausen.

1900 Febr. 27. Vi var i Asminderød Kro med Anna.

1900 April 22. Stor Confirmation hos Dyrlægens.

1900 Maj 4. Peder Larsen faldt ned fra Ovnen og brækkede begge Armene.

1900 Maj 5. Præmiemalkning paa Benzonsdal og Kappelevgaard.

1900 Maj 14. Kjøbt 5 Td Land af Clausen.

1900 Juli 4. Jeg rejste til Odense til Landmandsforsamling.

1900 Juli 10. Gdr. Jens Pedersen, Kildebrønde døde, begravet 14. Juli.

1900 Juli 12. Den gamle Madam Mengel i Ishøj blev begravet.

1900 Juli 16. Simon Nielsen faldt ned fra Clausens Lade.

1900 Juli 18. Lunds fra Bornholm kom her.

1900 Aug. 11. Sognefoged Niels Pedersens Kone døde, begravet 17/8.

1900 Sept. 13. Murer Valdemar Jørgensen døde, begravet 20. Sept.

1900 5. Novb. Pastor Pontoppidans Sølvbryllup.

1900 24. December. Clausens fik Dem en Datter (Ellen).

1901 14. Januar om Aftenen brændte der 3 Hvede stakke og 1 Byghalmstak. Det blev først forbi om Morgenen kl. 9.

1901 Febr. 10. Barselsgilde hos Clausen (Ellen).

1901 Febr. 27. Forpagter Nybølle døde om Natten, begravet 3. Marts.

1901 April den 17. Rejst Stuehuset paa Kappelevgaarde.

1901 April 24. Jeg blev valgt ind i Amtsraadet.

1901 Maj 16. Talt til Præsten for Emilie og Westh.

1901 Emilie og Chr. Westh havde Bryllup 15. Juni.

1901 Juni 17. Emilie og Westh rejste til Bornholm.

1901 Juni 26. Vi rejste til Bornholm.

1901 Juli 2. Poulsens Kone No. 2 begravet.

1901 Juli 5. Vi paa Udflugt med Landboforeningen til Bregentved.

1901 Aug. 16. Den gamle Peder Smed død, begravet 22. August.

1901 Sept. 28. Vi fik 56 Menige, 11 Underofficerer, 4 Officerer indkvarteret. De rejste den 30 om Morgenen (Skuespiller Stribolt)

1901 6. Oktober. Lauritz blev konfirmeret.

1901 23. Oktober. Dobbelt Guldbryllup i Kildebrønde med Hmd Peder Peder(sen) og Stenhugger Niels Svendsen.

1901 Novb. 1. Hans Peter rejste til Askov.

1901 December 22. Hans Peter kom hjem fra Askov.

1902 Jan. 18. Stort Telefongilde hos os (18 Personer).

1902 Marts 6. Emilie kom på Hospitalet.

1902 Marts 10. Gamle Peder Madsen døde, begravet 17/3.

1902 Marts 11. Emilie blev opereret.

1902 April 6. Folmer i Virum blev konfirmeret.

1902 April 11. Poulsen havde Bryllup med No. 3.

1902 April 14. Emilie kom hjem fra Hospitalet.

1902 April 24. Nykroe i Taastrup brændte.

1902 26. April. Den gamle Fru Juhl i Thorslunde død.

1902 30. April. Hans Peter kom hjem fra Askov.

1902 15. Maj. Sognefoged Niels Petersen 25 Aars Jubilæum.

1902 17. Maj. Jeg til Sølvbryllup med Lars Nielsen, Skensved.

1902 12. Juni. Ane Kirstine havde Bryllup i Vartov Kirke.

1902 1. Juli. Sølvbryllup hos Bager Nielsen, Kildebrønde.

1902 Sept. 9. Konsulent Fisker havde Bryllup.

1902 Okt. 2. Pastor Kirketerp død, 80 Aar, begravet 7. Oktober.

1902 Okt. 31. Guldbryllup med Skrædder Peter Nielsen, Kildebrønde.

1902 Novb. Gaardejer Peder Andersen død.

1902 Novb. 16. Pastor Kjørbo blev indsat.

1902 Novb. 11. De fik Dem en Datter paa Bornholm (Rigmor).

1903 Jan. 1. Barnedaab med Rigmor Westh.

1903 Marts 27. Gdr. Peder Nielsen blev Dannebrogsmand.

1903 April 19. Konfirmation med Anna i Kragehave (stærk Snestorm).

1903 Juli 26. Kjøbmand Jens Nielsen død, begravet 31. Juli.

1903 August 15. Christian Sørensen, Pile Mølle blev begravet.

1903 Aug. 16. Barnedaab med Elisabet Clausen, Kappelevgaard.

1903 Sept. 18. Gdr. Peder Nielsens Søn Emil faldt ned, begravet 26/9.

1903 Sept. 27. Ingeborg i Virum blev konfirmeret.

1904 Febr. 18. Gdr. H?? Yllesen døde, begravet 24. Febr.

1904 Marts 3. Etatsraad Valentiners 70 Aars Fødselsdag paa Skydebanen.

1904 Juni 2. Folketingsmand Rosleff døde, begravet 8. Juni.

1904 30. Juli. Sølvbryllup hos Gdr. Ole Christensen, Kragehave.

1904 Okt. 2. Vi til Confirmation i Virum med (Agnes).

1904 Novb. 3. Lauritz rejste paa Højskolen i Lyngby.

1904 Novb. 14. Hans Peter og jeg var til Teglværksmøde i Sverrig, Svedala.

1904 Novb. 29. Lars Hansen, Stenagergaard døde, begravet 6. December.

1905 26. Januar. Vor 30 aarige Bryllupsdag.

1905 18. Febr. Sognefoged Lars Larsen, Tune, blev begravet.

1905 16. Marts. Vi til Sølvbryllup i Glostrup hos min Broder.

1905 24. Marts. Justitsraad Nielsen, Ordrupgaard død, begravet 30. Marts.

1905 1ste April. Lauritz rejste til Næsgaard.

1905 Juni 25. 22 Drenge druknede med Georg Stage ved Kjøbenhavn.

1905 Juli 5. Jubilæums Dyrskue i Kjøbenhavn.

1905 Juli 27. Folmer blev hugget i Benet med en Lee.

1905 Aug. 19. Emilie fik en lille Pige Helga.

1905 August 27. Lars Knudsen, Hans Peter og jeg rejste til Jylland.

1905 August den 30. Jubilæumsfest med Herredsfoged Petersen.

1905 Okt. 21. Jeg blev (heldt ud) kaldt ind som Formand for Landboforeningen.

1906 Januar 3. Tømrermester Axel Larsen og Anna havde Bryllup.

1906 Jan. 25. Andreasens Kone i Greve døde, begravet 31. Januar.

1906 Jan. 29. Kong Christian den 9de døde 88 Aar gammel.

1906 Febr. 14. Gdr. Ole Olsen, Høje Taastrup blev begravet (54 Aar).

1906 Febr. 18. Christian den 9de blev bisat i Roeskilde Domkirke, hvortil jeg havde Adgang som Amtsraadsmedlem.

1906 Febr. 24. Ingeborg, Thiset, blev begravet.

1906 April 29. Fru Nybølle døde om Natten, begravet 5. Maj.

1906 Maj 18. Justitsminister Alberti boede hos os om Natten.

1906 Juli 21. Moer og jeg rejste til Næsgaard hos Lauritz.

1906 Sept. 17. Hans Peter rejste til Næsgaard.

1906 Oktober 12. Anna i Glostrup fik en Søn (Thorkild).

1906 Novb. 3. Folmer kom paa Højskole.

1906 Novb. 25. Barselsgilde hos Anna i Glostrup.

1906 December den 21. Lauritz og Folmer kom hjem.

1907 Jan. 6. Folmer rejste til Lyngby og Lauritz til Næsgaard.

1907 Febr. 14. Oberstleutnant Bendtsens Gaard i Valby brændte.

1907 Marts 12. Jeg begyndte paa Kystkommisionsrejserne.

1907 Marts 28. Gdr. Ole Nielsens Gaard i Ishøj brændte.

1907 April 9. Hans Peter handlede Gasværket i Kjøbenhavn.

1907 April 15. Afhentet Gasmotoren i Kjøbenhavn.

1907 April 24. Amtsraadsvalg i Roeskilde. Jeg faldt igjennem.

1907 April 25. Lauritz kom hjem fra Næsgaard.

1907 April 30. Lauritz rejste til Carlsfeldt.

1907 Maj 5. Emilie fik en datter (Emilie).

1907 Juni 2. Barnedaab med Emilie Westh.

1907 Juni 28. Lars Hansens Kone, Stenagergaard, blev begravet.

1907 Aug. 1. Politiassistent Krogs 25 Aars Jubilæum.

1907 Sept. 11. Lauritz var paa Session i Roeskilde.

1907 Okt. 15. Vi var til Sølvbryllup med Fodermester Jakop Larsen.

1907 Novb. 18. Gdr. Jørgen Jørgensens Gaard i Greve brændte.

1908 Maj 5. Lauritz rejste til Tyskland.

1908 Maj 19. Bryllup i Roeskilde Domkirke Chr. Hansen, Barfredshøj.

1908 Aug. 11. Lauritz kom hjem fra Tyskland.

1908 Aug. 18. Folmer Christiansen i Glostrup blev begravet.

1908 Juli den 19. Jeg blev Ridder af Dannebrog.

1908 Sept. 8. Alberti blev arresteret for Bedrageri.

1908 Okt. 12. Lauritz kom ind og være Soldat.

1908 Novb. 5. Emilie fik en Søn (Folmer).

1908 Novb. 23. Chr. Sørensens Johanne og Bjerg havde Bryllup.

1909 Febr. 18. Fru Clausen fik en Søn (Erik).

1909 Maj 9. Til Barnedaab hos Clausens (Erik).

1909 Maj 11. Anna i Glostrup fik en Datter (Helga).

1909 Maj 16. Sølvbryllup hos Dyrlæge Christiansen.

1909 Juni 13. Barnedaab med Helga i Glostrup.

1909 Juli 1. Stor Fest ved 1ste Artelleriregiment og fra Tivoli.

1909 Juli 12. Jeg rejste til Aarhus til Udstilling.

1909 Juli 26. Vi rejste til Bornholm over Sverrig.

1909 Novb. 1. Folmer rejste til Tranekær.

1909 November 4. Prindsesse Marie døde om Eftermiddagen kl. 4.

1910 Marts 17. Smed Ole Nielsen døde, begravet 24. Marts.

1910 April 16. Anna i Glostrup fik en Søn (Poul).

1910 Juni 17. Hans Peter, Lauritz Udflugt til Sønderborg.

1910 Juni 27. Min Moder i Virum blev begravet.

1910 Sept. 12. Lauritz rejste ind og være Soldat.

1910 Sept. 28. Kl. 12. fik vi Indkvartering, 4 Officerer, 4 Underofficerer, 24 Menige, 5 Heste. Emilie fra Bornholm kom hjem.

1910 Okt. 4. Soldaterne rejste.

1910 Okt. 7. Emilie rejste hjem. Lauritz blev permitteret.

1910 Novb. 28. Gdr. Christian Petersen, Virum blev begravet.

1910 Novb. 29. Clausen brækkede Armen i Tærskeværket.

 

1911 Jan 11. Fest for Redakteur Jensen og Marie, Roeskilde Dagblad.

1911 Marts 5. Vi til Barnedaab hos Pastor Sørensen, Greve.

1911 Marts 7. Til begravelse med Jeppe Sørensen, Roeskilde.

1911 April 8. Emilie paa Bornholm blev Syg (Blindtarmsbetændelse).

1911 April 16. Vi var til Bryllup i Glostrup med Martha.

1911 April 17. Moer rejste til Bornholm.

1911 Maj 6. Vor kjære Datter Emilie døde.

1911 Maj 12. Emilie blev hentet hjem fra Kjøbenhavn.

1911 Maj 13. Emilie blev begravet 31½ Aar gammel. Der var over 100 Kranse, der var 120 Mennesker hjemme og spiste.

1911 Juni 28. Guldbryllup med Hmd Lars Larsen, Kildebrønde.

1911 Sept. 24. Vi var til Sølvbryllup hos min Broder i Virum.

1911 Sept. 27. Folmer blev forlovet.

1911 Okt. 5. Johanne fra Asendrup kom.

1911 Okt. 6. Vi fik Indkvartering. 1 Kaptajn, 2 Premierleutnanter, 18 Menige. De rejste Dagen efter.

1911 Novb. 18. Kjøbt Rendebjerggaard i Tune til Lauritz.

1911 Novb. 20. Lauritz rejste til Tune.

1911 Novb. 27. Brink Lassens Søn blev begravet.

1912 Jan. 11. Lauritz og Christine blev forlovet.

1912 Jan. 17. Gdr. Peder Henriksen og Kone var her om Aftenen.

1912 April 3. Lauritz og Christine havde Bryllup.

1912 April 12. Gdr. Anders Petersen, Kildebrønde blev begravet.

1912 Maj 2. Automobilselskabet blev stiftet.

1912 Maj 15. Kong Frederik den 8tiende død i Hamborg 69 Aar.

1912 Maj 24. Kong Frederik blev bisat i Roeskilde Domkirke.

1912 Juni 28. Vi til Bryllup Saaby Med Poul og Anna.

1912 Juli 15. Automobilet blev indviet paa Strandhotellet.

1912 Gdr. Hans Jørgensen, Thorslunde, begravet 1. August.

1912 Sept. 29. Murer Hans Christiansen blev begravet.

1912 Dec. 20. Sølvbryllup hos Gdr Lars Knudsen, Valby.

1913 Febr. 15. fik de Dem en Søn paa Rendebjerg (Folmer).

1913 April 6. Barnedaab paa Rendebjerg (Folmer).

1913 Aug. 13. Sølvbryllup hos Lærer Dyhre.

1913 Sept. 9. Vi flyttede ned i Villaen.

1914 April 21. Folmer og Johanne havde Bryllup i Roeskilde Domkirke. Middag Hotel Prindsen.

1914 Anna i Kragehave havde Bryllup.

1914 Juli 30. Gdr. Peder Nielsens Kone i Kildebrønde døde.

1914 Aug. 6. Lauritz i Tune blev indkaldt som Soldat i Anledning af Verdenskrigen.

1914 Aug. 11. Vi var i Holbæk hos Lauritz.

1914 Novb. 26. Sølvbryllup med Kjøbmand H.P. Petersen i Kildebrønde.

1914 Novb. 27. Guldbryllup med Hmd Hans Petersen, Strøhusene.

1915 Jan. 11. Lauritz blev permitteret som Korporal.

1915 Jan. 26. Vores 40 Aarige Bryllupsdag.

1915 Jan. 29. fik De Dem en Datter paa Kappelevgaarde.

1915 Febr. 12. fik De en Datter i Tune hos Lauritz (Grete).

1915 April 25. fik De en Dreng paa Teglværket (Johannes).

1915 April 1. Barnedaab i Tune (Grete).

1915 Maj 9. Barnedaab paa Gaarden (Karen).

1915 Juni 13. Barnedaab paa Teglværket (Johannes).

1915 Juli 23. Chr. Westh blev slaaet ihjel inde i Kjøbenhavn.

1915 Juli 27. Chr. Westh blev begravet paa Vestre Kirkegaard.

1915 Okt. 2. Gdr. Peder Albrechtsen, Kildebrønde blev begravet.

1915 Okt. 4. Vor Forhenværende Forkarl, Peder Jørgensen, blev begravet.

1915 Dec. 18. Gdr. Christen Sørensen døde, begravet 23/12.

1916 Fhv. Møller Hans Folmer Hansen døde, begravet 26. Aug. i Benløse.

1916 December 3. Mejeriforpagter Poulsen blev begravet.

1916 Dec. 5. Lauritz og Christine flyttede fra Rendebjerg til Tunegaard.

1916 Dec. 12. Gartner Hans Pedersen død.

1916 Dec. 31. brændte Hovedbygningen paa Geddesdal.

1917 April den 1. Rigmor blev konfirmeret i Taastrup Nykirke.

1917 April 17. Tømrer Chr. Nielsen blev begravet.

1917 April 22. Vi var i Kr. Saaby til P. Henriksens Fødselsdag.

1918 Jan. 5. Gdr. Ole Christen(sen) Kragehave døde, begravet 11. Januar.

1918 Febr. 16. Gdr. Ylle Petersen døde, begravet 22. Febr.

1918 Febr. 20. Gdr. Niels Knudsens Kone døde, begravet 27. Febr.

1918 Febr. 26. Jens Nielsen Søn Svend blev begravet i Aagerup.

1919 Febr. 5. Tømrer Simon Nielsens Kone, Mine, blev begravet.

1919 Febr. 18. Harald Christiansen i Viksø blev begravet.

1919 Febr. 25. Harald Dyhre blev begravet i Korsør.

 

Ved Festen i Roeskilde den 31. Maj 1918 for N.P. Petersen, Villa Kappelev:

 

Paa Kappelev en Mand der boer               Thi han er altid gjæstfri mand

Som Gud og hver Mand kender  hos ham er godt at komme

Om ej jer at paa den vide Jord  hans Mark og Have var i Stand

Endsige ”Verdens Ender”                        og Pungen i hans Lomme

Saa dog saa vidt omkring                       Var Straks parat hver gang en Sag

Især paa disse Egne                Som Egnen ønsker fremme

Fordi det er en given Ting                       Den banker paa hans Dør en Dag

Paa ham vi trygt kan regne      da var han altid Hjemme.

Den Mand som tro i mange Aar Den Sag som samler os i Dag

Strøg Sten, og fik dem tørre     Den hu’er ej de Store

Han strøg, han brændte, saa han             for naar Petersen slog slag i slag

Sit eget paa det tørre                            han vidste hvad han gjorde

Han bygged sig en Gaard saa flot            Han ville Krig paa knivens aand

Med Sal og Højen Lofte                          hver Rest fra Trældoms Dage

Der sad han nu saa lunt og godt              han vilde Bonden i sin Gaard

Og der kom vi saa ofte.                         

Sin Ret skal ha tilbage

Vor tak til dig i denne Stund

Ej svækkes skal af Tiden

Tak du ej spared Pen og Mund

Og blev ej træt af Striden

Gid sol bestraale dine Fjed

Den Tid du har tilbage

Saa du med Tak, med Ro og Fred

Kan tælle dine Dage.

L. Jansen, Hundie Skole.

 

1920 den 9. Juli. Sønderjylland blev gjenforenet med Danmark.

1920 den 11. Juli. Gjenforeningsgudtjeneste i Kildebrønde Kirke.

1920 12. Juli. Lærer Jansen blev begravet.

1920 Novb. 21. Pastor Sørensen holdt sin Afskedsprædiken.

1921 26. Januar. Lærer R. Larsen, Tranegilde, døde om Aftenen.

1921 Febr. 4. Lærer Larsen blev begravet.

1921 Febr. 16. Etatsraad Valentiner døde, begravet 21. Febr.

1921 Marts 17. Landpostbud Jens Jensen blev begravet.

1921 Marts 29. Fhv. Gaardejer Peter Hansens Hustru, Asendrup, døde.

1921 Marts 29. Gdr. Lars Nielsen, Kildebrønde Nordmark, Guldbryllup.

1921 April 3. Thorkild Larsen, Glostrup, blev konfirmeret.

1921 April 4. Peder Hansens Kone blev begravet i Højelse.

1921 Maj 2. Rigmor rejste til Nyrupgaard, Dagmar til Kornerup og Helga til Roeskilde.

1921 April 17. Pastor Østerman blev indsat.

1921 Maj 18. Fru Dyhre døde paa Amtssygehuset.

1921 Maj 24. Fru Dyhre blev begravet.

1921 Aug. 25. Færdig med at høste paa Kappelevgaarde.

1921 Okt. 2. Emilie Westh blev konfirmeret. 40 Fremmede.

1921 December 10. Lærer Chr. Christensen, Tune Landboskole, begravet.

 

1922 Jan. 11. Parcelist Niels Jensen, Tune, døde, begravet 18. Januar.

1922 Jan. 19. Kroejer H.L. Larsens Bic brændte om Aftenen.

1922 Febr. 27. Min 70 Aarige Fødselsdag. Vi to gamle og vore egne Børn var inviteret til Frokost hos Hansen, Kappelev kl. 11, hvor jeg blev overrakt en Sparekassebog paa 3500 kr. fra de Landmænd som har faaet Arvefæsteafgiften afløst. Kl. 5 var vi og vore Børnebørn inviteret til Middag paa Kildebrønde Kro – Suppe, Helleflynder, Kalkun, Is, der var 100 Mennesker til stede, jeg fik et stort Sølvbæger, en Sølv Jardinere til blomster. Festen varede til kl. 2. Af vore egne Børn fik jeg en Skrivebordsstol.

1922 Maj 5. Anna i Glostrup fik en Dreng (Vagn).

1922 Juni 18. Barnedaab i Glostrup med (Vagn Larsen).

1922 Juli 17. Fhv. Kjøbmand Hans Pedersen død, begravet 23. Juli.

1922 Juli 23. Kjøbmand Reeh i Ballerup, Guldbryllup.

1922 Juli 30. Fru Alma Holbæk døde, begravet 5. August.

1922 Aug. 10. Gdr. Hans Sørensen, Soderup, døde, begravet 16/8, 94 Aar.

1922 Sept. 3. Fru Hansens Fødselsdag, Gl. Kappelevgaarde.

1922 Sept. 4. Dyrlægens Fødselsdag. 20 Sept. Fru Ninas Fødselsdag.

1922 Okt. 1. Vi til stor Confirmation hos Ole Knudsen, Kragehave.

1922 Okt. 27. Poul Larsen, Vardegaard havde Bryllup.

1922 Novb. 11. Ellen Klausen, Syergaarden?? havde Bryllup.

1922 Novb. 5. Kejser Vilhelm havde Bryllup.

 

1923 Marts 18. Gaardejer Anders Jensen, Gershøj døde.

1923 April 8. Folmer Westh blev konfirmeret. 40 Fremmede.

1923 April 19. Helga Westh og de to Jyder rejst hjem.

1923 April 26. Kong Christian den 10 Sølvbryllup.

1923 April 27. Mille rejste til Brobyhus.

1923 April 29. Rigmor kom hjem.

1923 Maj 1. Dagmar rejste til Søren Olsen, Daastrup.

1923 Juni 23. De fik en Søn paa Tunegaard, som er vores 18. Barnebarn.

1923 Juli 22. Barnedaab med Niels Erik Petersen, Tunegaard.

1923 Aug. 4. Gdr. A Christiansen, Glostrup, døde, begravet 10/8.

1923 Aug. 6. Mille kom hjem fra Snekkersten.